Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BiBeauBalance (versie 1.1  – 2 janauari 2021)
Leest u de algemene voorwaarden liever op uw gemak; U vind een pdf-bestand ook onderaan deze pagina

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen
BiBeauBalance en een cliënt waarop BiBeauBalance deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.

2. Inspanningen
BiBeauBalance zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap. BiBeauBalance zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over
financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur
voorafgaande aan de afspraak aan BiBeauBalance melden. Indien de cliënt deze verplichting niet
of niet tijdig nakomt, mag BiBeauBalance 100% van het honorarium voor de afgesproken
behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de
afgesproken tijd in de praktijk komt, mag BiBeauBalance de verloren tijd inkorten op de
behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten
later dan de afgesproken tijd in de praktijk aan komen kan BiBeauBalance de afspraak annuleren
en het gehele afgesproken honorarium berekenen. BiBeauBalance moet verhindering voor een
afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt
melden.

4. Betaling
BiBeauBalance vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De
gemelde prijzen zijn vrijgesteld van BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de
aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de
behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet BiBeauBalance vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan deze
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat
deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. BiBeauBalance
neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een
klantenkaart. BiBeauBalance behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de
richtlijnen in de AVG en Wkkgz.

6. Geheimhouding
BiBeauBalance is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt
heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt
is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt
indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, BiBeauBalance
verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
BiBeauBalance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is
uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante
lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
BiBeauBalance is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke
eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Garantie
BiBeauBalance geeft geen garantie.

9. Beschadiging & diefstal
BiBeauBalance heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt
meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De massagesalon meldt diefstal altijd bij de
politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig
mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar
van BiBeauBalance en de behandelende medewerker/ster. BiBeauBalance moet de klager
binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal
BiBeauBalance de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels
voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien
BiBeauBalance en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil
voorleggen aan de wetgever of mediator. BiBeauBalance is aangesloten bij de NVST en de
RBCZ en daardoor onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgt wordt door de TCZ.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft
BiBeauBalance het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van
redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen BiBeauBalance en de cliënt is het Nederlands recht van
toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde
versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.AVG en Wkkgz